Ako reklamovať

Reklamačné podmienky – ako reklamovať pri nákupe cez internetový obchod www.led-lumino.sk pri uplatnení reklamácie tovaru u predávajúceho: LED LUMINO s.r.o., sídlom: Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin.

Ak Vás stretla tá nepríjemnosť, že niektorý z našich produktov nefunguje úplne korektne, chceme Vám týmto návodom pomôcť urýchliť vyriešenie Vašej reklamácie. No ešte pred samotným uplatnením reklamácie, odporúčame konzultovať Váš problém s našim servisným oddelením telefonicky: +421 948 379 773 alebo e-mailom na adrese: obchod@led-lumino.sk

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri riešení reklamácií tovaru, ktorý predávajúci predal spotrebiteľovi. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Tento reklamačný poriadok je súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy a vzťahuje sa na tovar zakúpený kupujúcim u predávajúceho.
 3. Tovar zakúpený u predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

 2. Prevzatie tovaru kupujúcim

 1. Pri preberaní tovaru kupujúci, alebo ním poverená osoba, skontroluje, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je možné priamo na mieste spísať s prepravcom záznam o zistených škodách spôsobených počas prepravy.
 2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti spíše s dopravcom záznam.
 3. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 
 4. Po prevzatí tovaru kupujúci prehliadne tovar a bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho o zistených nedostatkoch. Najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 3. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý je predávaný za nižšiu (zvýhodnenú) cenu, nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 4. Predávajúci zodpovedná za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. U niektorých tovarov, môže byť poskytnutá dodávateľom predĺžená záruka (je uvedená pri tovare, ktorého sa to týka).
  1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  
  2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno, alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
  3. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
  4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

   – mechanickým poškodením tovaru,
   – používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými   a mechanickými vplyvmi prostredia,
   – neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
   – nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
   – prírodnými živlami 
   – zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

4. Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného formulára, alebo spísaním reklamácie a následným zaslaním poštou predávajúcemu na adresu: LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, alebo elektronickou poštou na obchod@led-lumino.sk
 2. Kupujúci uvedie v reklamácii nasledujúce údaje:
  • svoje identifikačné údaje: meno a priezvisko
  • kontaktné údaje: telefónne číslo prípadne e-mail
  • číslo elektronickej objednávky prípadne číslo faktúry
  • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením názvu tovaru, objednávkového kódu, množstva a ceny
  • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky
  • dátum a podpis kupujúceho
 3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár alebo spísanú reklamáciu, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru alebo záručný list, ak bol vydaný (ďalej len „požadované doklady“).
 4. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby ich dodatočne doložil. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 5. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 7. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

5. Nároky z uplatnenej reklamácie

      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

      Ustanovenia podľa § 622 Občianskeho zákonníka:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

      Ustanovenia podľa § 623 Občianskeho zákonníka:

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Vybavenie reklamácie

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Dokumenty potrebné na uplatnenie reklamácie:

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2018