Obchodné podmienky

Článok I. Úvodné ustanovenia – obchodné podmienky

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.led-lumino.sk
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných  právnych predpisov. 
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
  • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov
 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 6. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II. Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.led-lumino.sk

obchodné meno:         LED LUMINO s.r.o.
reg.:                             Obchodný register, vložka číslo: 62149/L
sídlo:                            Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin
IČO:                             47 723 815
DIČ:                             2024060280
IČ DPH:                        SK202406028
tel.:                              +421 948 379 773
email:                           obchod@led-lumino.sk 

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
 3. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 4. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webovej stránky, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 5. Kúpnou zmluvou je zmluva, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru. 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

       6. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“)

       7. Orgánom dozoru je: 

           Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
           Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
           odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
           Telefón: 041/7632 130, 041/724 58 68
           Fax: 041/7632 139
           www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Článok III. Uzatvorenie zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.led-lumino.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru, pričom predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru a služieb bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi:

Objednávka cez internetový obchod:

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu sa v prvom rade musí zákazník zaregistrovať. Následne po prihlásení si kupujúci vyberie tovar v stanovenom množstve na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „vložiť do košíka“. Po ukončení výberu tovaru a kontrole obsahu košíka, vytvorí objednávku kliknutím na ikonu „prejsť k objednávke“. Následne sa mu na obrazovke zobrazí súhrn objednávky pred odoslaním, kde si kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Zároveň si skontroluje aj fakturačné údaje: meno, adresu pre doručenie tovaru, telefón a e-mail. Kupujúci vyplní spôsob doručenia a platby za tovar a potvrdí, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Záväzná objednávka sa odošle kliknutím na ikonu „odoslať záväznú objednávku“. Po odoslaní objednávky príde kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Objednávka sa automaticky zaeviduje aj do nákupného systému predávajúceho.

Objednávka e-mailom:

Pri nákupe tovaru prostredníctvom objednávky zaslanej e-mailom je potrebné odoslať objednávku na email obchod@led-lumino.sk s uvedením presného názvu tovaru, počtom objednaných kusov, mena, priezviska, presnej adresy pre doručenie, telefónneho čísla, emailu, spôsobu platby a spôsobu doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

Telefonická objednávka:

Pri nákupe tovaru prostredníctvom telefonickej objednávky nahlásenej na tel. č. +421 948 379 773  je potrebné uviesť presný názov tovaru, počet objednaných kusov, meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je uvedenie všetkých vyššie uvedených údajov.

Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok:

 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 3. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 4. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O odstúpení od zmluvy bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 3. Kupujúci je povinný najmä:

        4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.

Článok V. Cena tovaru

 1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.led-lumino.sk aktuálne a platné. Predajná cena je označená ako CENA S DPH – je uvádzaná v eurách vrátane DPH.
 2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane poplatkov (napr. poštovné a balné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých produktoch a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
 4. Dokladom o predaji tovaru vrátane ceny služieb je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

Buď zaplatí za tovar v hotovosti, prostredníctvom dobierkovej služby pri preberaní tovaru, alebo bezhotovostnou platbou.

Platba v hotovosti pri prevzatí objednávky priamo v predajni. Miestom odberu tovaru je prevádzka predávajúceho: LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin.

Platba prostredníctvom dobierkovej služby je spoplatnená sumou 1€ + prepravné a balné vo výške 5€. Za tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade nevyzdvihnutia dobierky si predávajúci vyhradzuje právo zamietnuť tomuto kupujúcemu každú ďalšiu objednávku, ktorú si objedná formou dobierky, schválené budú len objednávky platené platbou vopred. Platby sa vykonávajú v EUR. Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

Bezhotovostná platba – 0€ + prepravné a balné vo výške 5€ prostredníctvom prevodu na účet predávajúceho: 

Názov banky:ČSOB a.s. pobočka Martin 
IBAN: SK6075000000004019751910 
SWIFT: CEKOSKBX

Všetky potrebné údaje k platbe budú zaslané kupujúcemu emailom spolu s preddavkovou faktúrou po kontrole skladových zásob a po dohode s kupujúcim. Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predavajúceho­.

Článok VII. Dodacie podmienky

 1. Dodanie tovaru predávajúci zabezpečuje prostredníctvom prepravných služieb spoločností UPS/SPS alebo GLS, pričom kupujúci si sám zvolí pri realizácii objednávky spôsob dodania tovaru. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo poskytnúť služby v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ predávajúci nedodá tovar v stanovenej lehote, každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky, zvyčajne od 1 do 14 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo  výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.
 4. Náklady na dodanie tovaru/vrátenie elektronického zariadenia, ktorý bol predmetom opravy/úpravy, závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

Článok VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok IX. Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

        2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

            Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 14 dní.

Článok X. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu – odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme alebo osobne odovzdať na adrese:

LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, 036 01 Martin, alebo emailom: obchod@led-lumino.sk

Článok XI. Reklamácia tovaru

 1. Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti REKLAMAČNÉ PODMIENKY 

Článok XII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail obchod@led-lumino.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 € alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 €.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XIII. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia REKLAMAČNÝM PORIADKOM predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok XIV. Autorské práva

 1. Všetok obsah, obrázky, fotografie, texty v článkoch a iné, sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Bez súhlasu autora, ktorým je predávajúci,  je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Článok XV. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a podľa zák. č. 18/2018 Z.z.
 2. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti: Ochrana osobných údajov

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim: LED LUMINO s.r.o. a jeho zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné od dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.led-lumino.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2018 so zmenami platnými od 25.05.2018.